Обучението дава възможност след общи математически и инженерни дисциплини, студентите да придобият специализирани знания в областта на телекомуникациите и физичната електроника. Основна цел на бакалавърска програма „Комуникации и физична електроника“ е подготовката на високо квалифицирани широко-профилни инженери, познаващи съвременните телекомуникационни устройства, тяхната експлоатация и поддръжка, както и технологиите за производство на нови материали и елементи. Програмата предоставя образователно-квалификационна степен „бакалавър-инженер“. 

Бакалавър „комуникации и физична електроника“

Какво е физична електроника?

„Електроника“ е изключително широко понятие. В почти всички случаи обаче то обхваща устройства, които функционират на принципите на електромагнетизма и квантовата теория. 

Физичната електроника изучава в дълбочина физичните явления, характерни за електронните устройства, и как тези явления могат да бъдат впрегнати за постигане на нови приложения, по-висока ефективност и специализирани функции. 

Придобитите в дисциплината знания могат да бъдат приложени за създаването на нови типове електроника и иновативни устройства в областта на комуникациите, плазмените, космическите, квантовите и ядрените технологии, и много други.

 

Магистърски специалности

2 години (3 семестъра)

Редовното обучение за всички магистърски програми е три семестъра.

Квалификация „инженер“

Инженерна квалификация, акредитирана от Министерство на образованието и науката.

Чуждестранен обмен

Отлични възможности за обмен в чужбина по Еразъм+ и двустранни споразумения.

магистър „Комуникации и физична електроника“

Завършилите бакалаври могат да продължат обучението си в магистърска специалност „Комуникации и физична електроника“. В рамките на специалността започва специализация в едно от двете основни направления – съвременна комуникационна техника или физична електроника, наблягаща на плазмени технологии. 

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „инженер“, и са квалифицирани да разработват, монтират, тестват, анализират и експлоатират широк набор от комуникационни и плазмени устройства, както и творчески да прилагат най-новите световни достижения в областта на комуникациите, физичната електроника и плазмените технологии.

магистър „Безжични устройства и мрежи“

В „Безжични устройства и мрежи“ се набляга върху средствата за безжична комуникация и поддържащите ги технологии. Специалността отделя голямо внимание на безжичните системи за трансфер на данни, радио комуникации, оптични мрежи и устройства, мобилни, микровълнови и спътникови системи за комуникация, протоколи за сигурност и други аспекти на безжичните комуникации. 

Магистърска програма „Безжични устройства и мрежи“ профилира бакалаврите-инженери в специалисти по комуникационни устройства с широк профил, но и богат набор от директно приложими инженерно-технически познания. Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „инженер“.

магистър „Аерокосмическо инженерство и комуникации“

Катедрата предлага единствената в България специалност „Аерокосмическо инженерство и комуникации“. Бързото развитие на космическите технологии в последното десетилетие позволи на частни компании и университети да започнат собствени разработки в почти всеки аспект на космическия полет. 

В рамките на специалността се изучават малките спътникови системи (особено от типа CubeSat) и свързаните с тях условия – физика на космическото пространство и космически лъчения. В програмата са включени и орбитална динамика, общо устройство на космическите спътници, плазмени системи за задвижване, навигационни системи и микровълнова и комуникационна техника. Включва се и инженерство на безпилотни летателни апарати. Специалността предлага възможности за практическо обучение и обмен по програма Еразъм+, и освен на български, е налична и на руски и английски език. 

Докторантури

Катедрата предлага и докторантури в научните направления. Насърчават се творческите приложения на изучаваните теоретични и практически познания, научени до момента. Свържете се с нас, за да научите повече.