Научно-изследователски проекти на катедрата

PEGASUS (Plasma Enabled and Graphene Allowed Synthesis of Unique nanoStructures) е международен европейски проект по програма FET, целящ разработването на нов метод за производство на наноструктури от т.нар. N-графени. Тяхната употреба в горивни клетки може да позволи създаването на качествено по-добри и трайни източници на захранване, стига да се създаде надежден начин за масово производство.

В рамките на PEGASUS се цели прилагането на плазмени методи за мащабен синтез на N-графени и създаването на общоевропейска платформа за тяхното производство с комерсиална цел. Катедра „Радиофизика и електроника“ участва чрез лаборатория „Физика на плазмата и газовия разряд“ под ръководството на доц. д-р Живко Кисьовски.

Контактно лице:
доц. д-р Живко Кисьовски  kissov@phys.uni-sofia.bg
500px-Flag_of_Europe.svg (1)

FET (Future & Emerging Technologies) Flagships е програма на Европейската Комисия за върхови научно-технологични постижения в няколко ключови области. Една от тях е технологията на графена.

„Електротермичен микровълнов плазмен двигател за българските нано-сателити“ е одобрен за финансиране от фонд „Научни изследвания“ през 2018 година и представлява нова стъпка в разработката на космически технологии в България. Разработката се осъществява от доц. д-р Живко  Кисьовски и докторант Стоил Иванов.

Проектът цели създаването на електротермичен микровълнов плазмен двигател за малки спътници от тип CubeSat. Двигателят е в състояние да коригира орбитата на спътника, както и да го изведе в орбита извън земната, например около Луната. Двигателят се отличава с изключително нисък разход на гориво, което позволява неговата миниатюризация и внедряване на спътник с големина до 10 сантиметра.

Контактно лице:  
доц. д-р Живко Кисьовски  kissov@phys.uni-sofia.bg

„Изследване и оптимизиране на дисоциацията на CO2 в разряд с плъзгаща дъга“ е вторият проект на катедрата, одобрен по фонд „Научни изследвания“ за 2018 година. Проектът се ръководи от доц. д-р Станимир Колев.

Задачата е разработка на нов метод за дисоциация на въглероден диоксид чрез плазмен метод, позволяващ ефективното пречистване на газови обеми. Технологията има голям потенциал за прилагане в средства за пречистване на въздуха, както и дисоциация на газове за други цели.

Контактно лице: 
доц. д-р Станимир Колев  skolev@phys.uni-sofia.bg
“Национален център мехатроника и чисти технологии”   BG05M2OP001-1.001-0008-C03. Центърът за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии“ е обединение от национални университети и институти, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София.

Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии“ и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона.

Катедра РФЕ участва в проекта с изграждането на лаборатория „Плазмени технологии“, в която ще се развиват две направления в рамките на проекта:
 • „Плазмено отлагане на наноструктури“ с ръководител доц. д-р Живко Кисьовски;
 • „Плазмено третиране на флуиди“ с ръководител доц. д-р Станимир Колев. В проекта по тази тематика участват още и доц. д-р Цветелина Паунска (кат. РФЕ) и доц. д-р Снежана Димитрова (кат. ОС).
Контактно лице: 
доц. д-р Живко Кисьовски kissov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Станимир Колев  skolev@phys.uni-sofia.bg
Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (Е+)“ 

Националната научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита” е одобрена с РМС № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и се финансира от Министерство на образованието и науката.

 

Програмата акцентира върху ключов момент в актуализираната Европейска стратегия – ускорено разработване и комерсиализиране на технологиите за съхранение и регенериране на енергия от ВЕИ и улавяне и оползотворяване на СО2. Водеща цел на Програмата е да съдейства за прехода към нисковъглеродна конкурентоспособна икономика чрез провеждане на координирани и целеви научни изследвания и иновации в тази област.

Катедра РФЕ участва в програмата с две задачи:
 • „Разработване на електроди на основата на плазмено отложени въглеродни наноструктури и на метални окиси за суперкондензаторни хибридни системи, тяхната оптимизация и измерване“ с ръководител доц. д-р Живко Кисьовски;
 • „Нови подходи за плазмено активиране на СО2 за получаване на ценни химически продукти“ с ръководител доц. д-р Станимир Колев. В проекта по тази тематика участват още и доц. д-р Цветелина Паунска (кат. РФЕ), доц. д-р Снежана Димитрова (кат. ОС).
Контактно лице: 
доц. д-р Живко Кисьовски kissov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Станимир Колев  skolev@phys.uni-sofia.bg