Меню

Обучение

Научна дейност

История

Контакти

Физически Факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164 България
тел: (+359 2) 962 31 57
факс: (+359 2) 962 5276
ozo@phys.uni-sofia.bg
   

Тематиката на научните изследвания в Катедрата следва бързото развитие и промените в областта на комуникациите и новите технологии.

Диелектрични параметри и диелектричната анизотропия на едно- и многослойни материали с помощта на микровълнови резонансни и вълноводни методи и методи на свободното пространство.

Микровълнови измервания на устройства по метода на близката зона – интегрални схеми, излъчващи антенни, неантенни устройства и др. Също се извършват и ЕМС измервания на сигнали около излъчващи обекти и се установяват хигиенно-защитни норми за нейонизиращо лъчение.

Създаването на малки университетски спътници ‒ стандартизация, усъвършенстване на комуникационната им функция, съвременни приложения.

Автоматизация на експеримента и разработката на нови измервателни постановки.

• Микроконтролерни системи на платформата Arduino за измерване и контрол както във физическия експеримент – за измерване на температура, ускорение, влажност, така и с приложение в медицината – микроконтролерен пулсоксиметричен модул и нова микроконтролерна система за измерване на комплексен импеданс за медицинска плетизмография.

Цифрова обработка на сигналите:

• изследване на възможностите за използване на безжичните комуникационни мрежи в изграждането на интелигентни системи за управление на трафика.

• потенциални топологични решения и изграждане на безжични сензорни мрежи, както и хардуерно проектиране на сензорните възли в мрежата.

• хардуерни и програмни реализации на високоскоростни цифрови модулатори и други комуникационни устройства чрез използване на съвременни цифрови сигнални процесори.

• създаване на интегрирани решения за събиране и обработка на данни, използващи визуален интерфейс на виртуални инструменти. В тази посока работата на групата се базира основно на използването на IDE среда LabVIEW на National Instruments.

Изследване на физичните процеси в газова плазма и технологичните им приложения:

• конструиране и създаване на плазмени източници, работещи при атмосферно налягане и тяхното приложение за отлагане на въглеродни наноструктури при атмосферно налягане.

• експериментална постановка за отлагане чрез плазмено усилено химично отлагане от газова фаза в микровълнова плазма

• изследване работата на реална плазмена антена за нуждите на комуникациите, изследват се процесите на излъчване и се симулират нейните характеристики.

Изследване на антени за мобилните устройства, измерване и моделиране на затихването на сигнала в новите 4G комуникационни мрежи, работещи по стандарта LTE.

Моделиране на обемни източници на отрицателни йони за бъдещите установки по управляем термоядрен синтез.