Меню

Обучение

Научна дейност

История

Контакти

Физически Факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164 България
тел: (+359 2) 962 31 57
факс: (+359 2) 962 5276
e-mail: ozo@phys.uni-sofia.bg
   

   

Магистърски програми

 


МАГИСТЪР ПО КОМУНИКАЦИИ И ФИЗИЧНА ЕЛЕКТРОНИКА

Учебен план Модул 1  Комуникации Модул 2  Физична електроника

 

Ръководител: доц. д-р Живко Кисьовски

 Основната цел на обучението за образователно-квалификационната степен "Магистър" по "Комуникации и физична електроника", е подготовката на високо квалифицирани широко-профилни специалисти в два модула:

 

1. Комуникации - съвременни комуникационни устройства и тяхното приложение;

2. Физична електроника- плазмени технологиите и приложенията им в идустрията.

 

Придобилите образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Комуникации и физична електроника” са подготвени да изпълняват следните дейности:
- да осъществяват конструкторска, технологична и изследователска дейност в областта на комуникациите и физичната електроника;
- да извършват проучване, анализ, тестове и експлоатация на отделни модули, блокове и устройства в областта на съвременните комуникации и физичната електроника;
- да участват в производството, монтаж и настройка на: комуникационни устройства и технологични устройства на основата на плазмени системи за производство на електронни елементи и други приложения.;
- да умеят творчески да прилагат световните достижения в областта на комуникациите и физичната електроника; да осъщестяват управление и контрол на съвременни комуникационни и технологични устройства,
- да организират, ръководят и контролират дейности свързани с експлоатацията, диагностиката и поддръжката на комуникационни съоръжения и технологични плазмени устройства.

 Завършилите специалността магистри са подготвени да се реализират като:
- конструктори, специалисти по поддръжка и сервиз в областта на съвременните комуникации;
- специалисти в производството и експлоатацията на устойства за плазмени технологии;
- специалисти в контролиращи органи за съблюдаване на електромагнитна съвместимост;
- специалисти, експерти, консултанти в държавни и частни фирми;
- научно-преподавателски, изследователски кадри и да бъдат обучавани в докторски програми.

   

Безжични мрежи и устройства

Ръководител: доц. д-р Пламен Данков http://www.phys.uni-sofia.bg/~dankov
 Съвременните безжични комуникации са една от най-бързо развиващите се човешки дейности. Само в рамките на една трета човешки живот се смениха три поколения мобилни клетъчни системи и се появиха безжичните мрежи, които днес определят облика на комуникационното общуване между хората. Скоро се очаква появата и на четвъртото поколение, характеризиращо се с нови разнообразни услуги и бърз трансфер на данни, мултимедия и софтуерно радио. Темповете на нарастване на безжичните форми за пренасяне на реч и данни за части и корпоративни цели са впечатляващи. Разширяват се и качествено се трансформират функциите на безжичните мрежи за връзка с интернет, предаване на данни и изображения, глас през интернет VoIP, нови мултимедийни услуги, "безжичен офис", "теле-медицина", RFID идентификационни системи и пр. Ключовият момент беше през 2004 г., когато броят на потребителите на "без-жичен" интернет в световен мащаб надхвърли този на потребителите с "жичен" интернет. Най-бързо се развиват безжичните локални мрежи (WLAN), както и на персонални компютри и терминали с техните интерфейсни устройства (PAN мрежи). Вече се говори и за мрежи с периметър на действие около тялото на човека (BAN; Body-Area Networks). Обединяват се компютърни, безжични и мобилни комуникационни мрежи, появяват се мобилни услуги от следващо поколение. Появи се и новият безжичен стандарт WiMAX, все още се очаква мобилният WiMAX.

 От есента на учебната 2011/2012 г. вече стартира обмен на студенти от настоящата програма в подобни програми в други университети чрез програмата Еразъм (първите Еразъм студенти, бакалаври и магистри, вече избират своите специалности). Има подписано споразумение за сътрудничество и обмен до 3 студента за общо 18 месеца между Софийски университет и Ecole d'Ingenieurs (ECE-Paris, France), Aalborg University (Copenhagen, Denmark) и Intituto Superior Technico (IST-Lisbon, Portugal). Чуждестранните студентите се обучават на английски език по индивидуални планове съгласно правилата на програмата.

   

Физика на плазмата и плазмени технологии

Ръководител: доц. д-р Иванка Колева http://www.phys.uni-sofia.bg/~plasma
 Програмата дава задълбочени знания по Физика на плазмата - област, обезпечаваща съвременните ефективни и екологично-чисти технологии, а чрез термоядрения синтез - и решаването на енергийния проблем на Земята. Първият семестър предлага задължителни курсове по Основи на физиката на плазмата, Кинетика на нискотемпературна плазма, Диагностика на плазмата и Източници на газоразрядна плазма. Предвиден е и семинар по конкретни актуални проблеми на физиката на плазмата. По този начин се обхващат всички основни направления на Физиката на плазмата: модели за описание на плазмата и теория на явленията в нея, методи и апаратура за диагностика на плазма, приложения. Във втория семестър се предлагат 12 избираеми курса. Знанията върху източници на газоразрядна плазма се разширяват към техните технологични приложения чрез курсовете по Плазмени технологии, Газови разряди и технологичните им приложения, Вакуумна и газова електроника, Вакуумна техника и технологии. Включени са и курсове и по вълни, неустойчивоси и нелинейни явления в плазма, термоядрена плазма и симулация на процеси в плазмата. В цялостния си вид програмата обхваща основните форми на съществуване на плазмата: нискотемпературна плазма (на газови разряди) и високотемпературна плазма (в установките за термоядрен синтез). Предлагат се и курсове по обработка на сигнали и вълнови процеси, спектроскопия на плазма.
 Завършилите обучението си по програмата притежават знания, умения и възможности за работа във фирми, осъществяващи приложения на газоразрядната плазма (плазмени технологии за микроелектрониката, светлинни източници, лазерна техника, плазмохимия, спектрален анализ) и знания - необходима основа за научно-изследователска и научно-приложна работа в областта на физиката на плазмата и газовите разряди, включително и в рамките на международни програми.

   

Физика на плазмата и термоядрен синтез

Ръководител: проф. дфн Антония Шиварова http://www.phys.uni-sofia.bg/~plasma
 Програмата е в специалност Физика на професионално направление Физика и е предназначена за студенти, чиято бакалавърска степен на образование е по тази специалност. Приемат се студенти, както по държавна поръчка (съгласно регламента за прием в магистърската степен на обучение за всички магистърски програми на Физическия факултет), така и срещу заплащане (по успех от дипломата за завършена бакалавърска степен на образование). Програмата стартира през зимния семестър.
Програмата дава задълбочени знания по Физика на плазмата - област, осигуряваща - чрез термоядрения синтез - решаването на енергийния проблем на Земята (чрез разработването понастоящем на международните програми ITER и DEMO), както и област, обезпечаваща съвременни ефективни и екологично-чисти технологии.