История

 

 Катедра Радиофизика и електроника (РФЕ) е основана през 1945 г. под наименованието Приложна физика към тогавашния Физико-математически факултет със задача да осигури пълноценно обучение по електротехника и радиотехника на всички студенти физици. Нейн пръв ръководител е проф. Емил Джаков. През 1949 г. катедрата е преименувана в Техническа физика. Периодът 1950 - 1960 г. бележи началото на организирана научно-изследователска дейност, която продължава интензивно и днес. За обучението на студентите е написан отличен учебник от проф. Е. Джаков и ръководство за лабораторни упражнения с автори К. Стаменов и Т. Стойчев - преподаватели в катедрата. Постепенно се увеличава щатният преподавателски състав, който в началото на 90-те години вече наброява 22 души. Последните 5 години на катедрата се характеризират с ясно очертани изследователски направления в научната й дейност, които са в областта на микровълновата физика и техника, физическата електроника и в частност - физика на плазмата, плазмохимията, магнитоелектрониката, електронните схеми и устройства, както и цифровата обработка на сигналите. Катедрата поддържа интензивни международни връзки и съвместно сътрудничество с университети и научни институции в Германия, Полша, Япония, Португалия и др. страни. Катедрата разполага с висококвалифициран преподавателски състав от професори, доценти и доктори на науките, в нея се обучават успешно редовни докторанти, а научната й продукция намира място в много реномирани списания и монографии, цитирани навсякъде по света. Преминаването към обучението на бакалаври и магистри внесе нови идеи за преобразуване на учебните планове на занятията към катедрата, в които се очертават модерни специализации като "Електроника и комуникационни технологии", по-широко привличане на компютрите в учебния процес, обмен на студенти със западно-европейски университети, участие в конкурси за наши и международни научни проекти и т.п. След като отбеляза през 1995 г. половин вековния си юбилей, катедра РФЕ очаква идното столетие с нови идеи и намерения в учебната и научната си дейност, които биха осигурили на България както отлично подготвени специалисти-физици и инженер-физици, така и научни и приложни постижения с високо качество и международно признание.